Městská knihovna Rychvald

Knihovní řád

Knihovny řád Městské knihovny v Rychvaldě

Obsah

čl.1 Poslání a činnost knihovny
čl.2 Veřejné a knihovnické služby
čl.3 Registrace uživatele
čl.4 Práva a povinnosti uživatele
čl.5 Postup při půjčování
čl.6 Poplatky a náhrady
čl.7 Závěrečná ustanovení
Čl. 1

Poslání a činnost knihovny


Městská knihovna v Rychvaldě je knihovnou základní, která podle § 4, odst. 5 Zákona o knihovnách, realizuje právo občana na svobodný a rovný přístup k informacím a tím naplňuje čl. 17 odst. 4 Listiny základních práv a svobod a zákon č.106/1999 Sb, o svobodném přístupu k informacím. Je provozována v souladu se zákonem č.101/2000 Sb, o ochraně osobních údajù. Zařízení knihovny a knihovní fond jsou majetkem města. Návštěvníci knihovny jsou povinni jej chránit a nesmí ho poškozovat.


Čl. 2

Veřejné knihovnické a informační služby

1. Knihovna poskytuje uživatelům následující veřejné knihovnické a informační služby:
   
a) výpůjční služby
b) meziknihovní služby
c) informační služby
d) přístup na Internet

2. Služby uvedené v bodech a, b, c, d jsou poskytovány bezplatně. Poplatky za registraci uživatelů, reprografické služby, sankční poplatky apod., jsou knihovnou účtovány ve výši stanovené ceníkem, který je přílohou tohoto knihovního řádu.

Čl. 3

Registrace uživatele

1. Registrovaným uživatelem knihovny se stává občan nebo právnická osoba vydáním průkazu uživatele na základě vyplněné přihlášky ověřené knihovníkem podle osobních dokladů uživatele. Mùže se jím stát každý občan České republiky na základě osobního dokladu, cizí státní příslušník na základě povolení k pobytu, děti do 15 let jen s písemným souhlasem jednoho z rodičů nebo jejich zákonného zástupce.

2. Knihovna vyžaduje k registraci následující osobní údaje: jméno, příjmení, bydliště a datum narození a údaj o sociální skupině (student, pracující, dùchodce), které slouží ke stanovení výše registračního poplatku. Při zpracování všech těchto informací knihovna postupuje podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

3. Průkaz uživatele se vystavuje na jeden kalendářní rok a jeho platnost je třeba každý rok obnovovat.

4. Čtenář, který neuhradil registrační poplatek si může půjčit nejvýše jednu knihu za jednorázový poplatek.

Čl. 4

Práva a povinnosti uživatele knihovny


1. Uživatel knihovny je povinen seznámit se s knihovním řádem, dbát na jeho dodržování a na pokyny pracovníků knihovny. Je povinen zachovávat v prostorách knihovny klid a pořádek.

2. Čtenářský průkaz je nepřenosný. Uživatel je povinen nahlásit jeho ztrátu, případné změny jména a adresy a zodpovídá za jeho zneužití.

3. Čtenář odpovídá za to, že všechny zapůjčené materiály bude využívat jen způsobem, který je v souladu s požadavky vydavatele (pokud jsou v materiálu uvedeny) a aktuálním zněním Autorského zákona.

4. Čtenář má právo uplatnit své stížnosti, připomínky a podněty týkající se služeb knihovny písemně nebo ústně u vedení knihovny nebo přímo u vedoucí příslušného odboru MÚ Rychvald.


Čl. 5

Postup při půjčování


1. Knihovna půjčuje knihovní dokumenty z vlastního knihovního fondu, z fondu jiné knihovny prostřednictvím meziknihovních služeb nebo prostřednictvím výměnných souborů.

2. Výpůjční doba je jeden měsíc. Pracovník knihovny má právo pro lepší využití knihovního fondu a uspokojení požadavků většího počtu čtenářů zkrátit výpůjční lhůtu.

3. Před uplynutím výpůjční lhůty může být na požádání (osobně, telefonicky, písemně, elektronickou poštou) tato doba prodloužena, nejsou-li na vypůjčené dokumenty další požadavky. Při druhém prodloužení musí být dokument předložen ke kontrole.

4. Uživatel zodpovídá u zapůjčených dokumentů za jejich poškození. Je proto v jeho zájmu prohlédnout si je před vypůjčením a případné poškození nahlásit.

5. Uživatel sám nesmí vypůjčené dokumenty půjčovat dalším osobám.

6. V případě ztráty nebo poškození dokumentů bude požadována náhrada škody.

7. Uživatel má možnost požádat o záznam díla, které je toho času vypůjčeno. Nemá-li knihovna ve svých fondech požadovaný dokument, zprostředkuje jeho zapůjčení v rámci meziknihovní výpůjční služby.

8. Cenné encyklopedie, slovníkové, jazykové a umělecké publikace jsou přístupné jen v prostorách knihovny.

9. Uživatel je povinen používat v knihovně pouze programové vybavení, které mu knihovna poskytuje.

10. Uživatel nese plnou odpovědnost za své případné zásahy do konfigurace počítače, které by jakýmkoliv způsobem mohly mít vliv na provoz počítače. Je plně odpovědný za škody způsobené jeho neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky včetnì škod způsobených jím zanesenými počítačovými viry.

11. Získané informace a data slouží výhradně k osobní potřebě a k jeho studijním účelům.

Čl. 6

Poplatky a náhrady


1. Při registraci uživatele a každoroční obnově registrace je uživatel povinen zaplatit manipulační poplatek spojený s touto registraci či její obnovou.

2. Při ztrátě dokumentu nebo jeho poškození může knihovna požadovat náhradu formou:
a) náhradního výtisku téhož dokumentu
b) vázané fotokopie
c) plné ceny dokumentu, u poškozeného exempláře cenu na základě odborného odhadu jeho hodnoty pracovníkem knihovny
Ve všech případech uhradí uživatel knihovně náklady spojené s uvedením daného dokumentu do výpůjčního procesu.

3. Nevrátí-li uživatel vypůjčené dokumenty do jednoho týdne od uplynutí výpůjční lhůty, je písemně upomenut. Za dva týdny po první upomínce následuje druhá a za další dva týdny třetí. Uživatel je povinen zaplatit v tìchto případech poplatek z prodlení. Výše poplatku je stanovena ceníkem, který je přílohou tohoto knihovního řádu.

4. Za vystavení duplikátu průkazu uživatele se účtuje manipulační poplatek.

5. Za škody způsobené na ostatním majetku knihovny odpovídá uživatel podle obecně platných předpisù.

Závěrečná ustanovení


1. Uživatel, který nedodržuje podmínky Knihovního řádu, mùže být vyloučen z řad uživatelů knihovny.

2. Nedílnou součásti knihovního řádu je příloha obsahující ceník poplatkù.

3. Tento Knihovní řád nabývá úèinnosti dnem 7. října 2002.
V Rychvaldě dne 7. října 2002

 

Dodatek č.1
Registrace uživatele


Při registraci občanů států Evropské unie, Norska, Islandu, Lichtenštejnska a Švýcarska knihovna ověřuje základní identifikační údaje čtenáře dle platných osobních dokladù vydaných orgány státní správy a samosprávy k prokázání osobní totožnosti. Po občanech výše zmíněných státù není možné při registraci požadovat povolení k trvalému či přechodnému pobytu.

Účinnost: 30. 1. 2007
Bc. Jiří Absolon
starosta obce